تبلیغات
ذاکرالحسین(ع) کربلایی مهرداد امیری - استفتائات آیت الله بهجت در مورد مسائل هیئت...
مادرم گفت به من اشک تو از شیر من است/من تو را گریه کنه شاه دو عالم کردم

 

تعزیه و شبیهخوانى

1825. تعزیه و شبیه خوانىهاى مذهبى به صورت فعلى، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعى ندارد.

تشبّه به اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ در نمایش و تعزیه

1826. تشبه به اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ در نمایش و تعزیه و... چه حكمى دارد؟

ج. اگر هتك احترام نشود، مانعى ندارد.

تعزیه تاریخ غیر معتبر

1827. تعزیه و شبیهخوانى بخشهایى از تاریخ كه سند معتبرى ندارند (مثل ازدواج حضرت قاسم)، چه حكمى دارد؟

ج. اگر معلوم باشد كه نقل از بعض تواریخ و روایتها است، اشكال ندارد.

سیاهپوشى در عزادارى اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ

1828. در مراسم عزادارى اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ سیاه پوشى چه حكمى دارد؟

ج. خوب است، ولى موجب اعتراض به دیگران نباشد.

1829. 1) آیا تعزیه و شبیه خوانى اشكال دارد؟

ج. امورى كه در تعزیه انجام مىشود را باید یكى یكى سؤال كرد، چنین نیست كه مجموع امور تعزیه خوانى، یك حكم داشته باشد.

2) یا مرد، اگر لباس زن را در تعزیه بپوشد و جاى او بخواند، اشكال دارد؟

ج. بله، اشكال دارد.

3) آیا صداى شیپور و طبل و دُهل در تعزیه حرام است؟

ج. ترك اینها احوط است وجوبا.

قمه زنى

1830. نظر مباركتان را در مورد قمه زنى بیان فرمایید.

ج. حكمش به عنوان اوّلى عدم ضرر رساندن به خود یا دیگرى است، به حدّى كه حرام باشد؛ پس اگر مضرّ نباشد و مفسدهاى هم بر آن مترتب نباشد فى نفسه اشكال ندارد.

نقّالى و پردهخوانى مذهبى

1831. نقّالى و پردهخوانىهاى مذهبى ـ كه زندگى پیامبران و ائمه معصومین ـ علیهمالسّلام ـ را از روى شمایل نقاشى شده ایشان توضیح مىدهند ـ ، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعى ندارد.

حدود شرعى بردن نام مقدّس اهل بیت ـ علیهمالسّلام

1832. نظر حضرتعالى در مورد این كه در بعضى از مجالس اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ و سینه زنى، نام مقدّس اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ خیلى عادى و عامیانه بر زبانها جارى مىشود، چیست؟

ج. تا حدّى كه موجب هتك نباشد، مانعى ندارد.

حدود شرعى سینهزنى و عزادارى

1833. برخى از شیعیان در مجالس عزادارى اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ و خصوصا مجلس سرور شهیدان، اباعبداللّه الحسین ـ علیهالسّلام ـ اقدام به سینهزنى و كندن صورت مىنمایند ـ كه باعث كبود شدن و خونریزى مىشود ـ ، حكم شرعى آن چیست؟

ج. در صورتى كه مناسب عزادارى باشد و مرضآور نباشد، اشكال ندارد.

لخت شدن و سرخ شدن بدن در عزادارى

1834. لخت شدن در عزادارى چگونه است و اگر بر اثر سینهزنى، بدن سرخ شود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد و لخت شدنى كه در معرض نظر حرام نامحرم باشد، جایز نیست.

حكم زنجیر زنى

1836. زنجیرزنى چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

احتمال ریا در عزادارى

1837. شركت در جمعى كه گمان مىرود با ریا عزادارى مىكنند، چگونه است؟

ج. شما خودتان سعى كنید كه عملتان با اخلاص باشد.

عزادارى و تأخیر نماز اوّل وقت

1838. شركت در عزادارى، به طورى كه نتوانیم نماز را در اوّل وقت بخوانیم، چه حكمى دارد؟

ج. نماز در اوّل وقت را در اولویّت قرار دهید.

نوحهسرایى به سبك موسیقى

1840. خواندن قرآن، نوحه و عزادارى به صورت سبكهاى موسیقى (در دستگاههاى موسیقى) جایز است؟

ج. خیر، حرام است.

حدود شرعى مدّاحى با آهنگهاى مختلف

1841. سرودهایى كه مداحان، با آهنگهاى مختلف (صوتها و سبكهاى مختلف) در شادىهاى اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ مىخوانند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر غنا و مطرب نباشد، مانعى ندارد.

اشعار با مضامین مشتبه

1842. خواندن اشعارى با مضامین مشتبه كه در آن خود را زینباللهى یا حسین اللهى مىدانند، چه صورتى دارد؟ و شركت در چنین مجالسى جایز است؟

ج. اگر منشأ انتزاع حرام است، جایز نیست.

1843. برخى مدّاحان درباره اهل بیت ـ علیهمالسّلام ـ غلّو مىكنند، تعابیرى مانند الوهیّت درباره آن بزرگواران به كار مىبرند، شعرها را به گونهاى با صدا مىخوانند كه شنوندگان را به حركت مىآورد، گاهى در مقام خضوع و خشوع خود را تشبیه به حیوانات ـ مانند سگ ـ مىكنند یا حتّى گاهى صداى آنها را در مىآورند. آیا این كارها از لحاظ شرع چه حكمى دارد؟

ج. این كارها خلاف احتیاط است، بلكه اگر به طورى باشد كه اهانت به آن ذوات مقدسه ـ علیهمالسّلام ـ باشد، به عنوان ثانوى حرام قطعى است.

شنیدن نوحه همراه با موسیقى

1844. نوارهاى نوحهاى اخیرا رایج شده كه نوحه همراه با موسیقى خوانده مىشود و برخى از آنها بسیار تأثیر گذار است، تولید، پخش، خرید و فروش و شنیدن چنین نوارهایى آیا جایز است؟

ج. جایز نیست. (به توضیح مذكور در مسألهى 20 از ملحقات رساله مراجعه شود.)

لخت شدن در مجالس عزادارى

1845. گاهى در سینهزنى یا زنجیر زنى، افراد بخشى از بدن را برهنه مىكنند، در حالى كه زنان نیز حضور دارند. آیا اشكال دارد؟

ج. تا هنگامى كه علم به تعمّد نظر با ریبه از دیگران ندارند، اشكال ندارد.

نذر وسیله جهت عزادارى

1846. اگر كسى وسیلهاى مثل عَلَم و... را جهت عزادارى امام حسین ـ علیهالسّلام ـ نذر كرده باشد، آیا مسؤول حسینیه مىتوانند از قبول آن خوددارى نماید؟

ج. اگر صلاح نداند، مىتواند

بلندگوى مراسم عزادارى

1848. آیا شرعا مىتوان بلندگوهاى بیرون مسجد را جهت عزادارى امام حسین ـ علیهالسّلام ـ روشن گذاشت تا مردم از آن بهره بیشترى ببرند؟ اگر علم به رضایت مردم داشته باشیم چه طور؟

ج. اگر موجب اذیت دیگران نباشد، جایز است.

خریدن عَلَم كه داراى مجسمه طاووس است

1851. آیا خریدن عَلَم كه داراى مجسمه حیواناتى مثل كبوتر، طاووس و... است براى عزاى امام حسین ـ علیهالسّلام ـ اشكال دارد؟

ج. اشكال ندارد.

پول مرثیه سرایان

1853. آیا پول دادن به مرثیه سرایانى كه بعضى از مطالب بىمدرك یا ضعیف السّند را مىخوانند و یا با غنا اشعار را مىخوانند جایز است؟

ج. اگر به نحو حرام بخوانند، جایز نیست؛ مگر این كه به عنوان مزد كار حرام نباشد.

چهل چراغ در دستههاى عزادارى

1855. استفاده از چهل چراغ در دستههاى عزادارى چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

مقاتل معتبر

1857. مقاتل معتبر اعم از فارسى و عربى از نظر حضرتعالى كدامند؟

ج. كتبى كه بزرگان از علماى امامیه (رض) نوشتهاند.

منبع : پایگاه آیت الله بهجت

آخرین مطالب