مادرم گفت به من اشک تو از شیر من است/من تو را گریه کنه شاه دو عالم کردم
آخرین مطالب